ยป TOP TOT

L COM SE

VICE – INST

LE, SE

VICE SI INT

ETINE

E LIFTU

I<

h4>
ong>SC TOP TOT

L COM SE

VICE S

L ong> este in

egist

t

legist

ul Come

tului cu n

: J40/1800/1996,

v

nd c

obiect p

incip

l de

ctivit

te; p

ocu

e, inst

l

e si se

vice pent

u liftu

i noi d si int

etine

e,

ep

tii si mode

niz

i pent

u o

ice c

tego

ie de lift existent, sc

i si t

otue

ul

nte , pl

tfo

me de o

ice tip , p

c

i si g

je

uto et

j

te si sup

et

j

te, pivot

nte ide

le pent

u o

ice tip de sp

tiu. P

odusele liv

te de noi se pot

ivesc pe

fect ce

intelo

clientilo

nost

ii si sunt

e

liz

te confo

m st

nddelo

eu

opene in vigoe. Suntem

uto

iz

ti ISCI

pent

u domeniile de

ctivit

te mention

te ,

vem implement

t si

plic

m un sistem

l c

lit

tii ce

tific

t pent

u p

oiect

e, f

b

ic

tie, inst

l

e se

vice si menten

nt

echip

mentelo

.

fl

ndu-ne int

-o din

mic

pe

m

nent

si

v

nd din ce in ce m

i multi clienti ,

espectul f

t

de

cesti

si mentine

e

lo

in i

no

st de

ctivit

te, ne oblig

l

ivestitii in po

t cu cif

de

f

ce

i in to

te di

ectiile de

ctivit

te,

ceste investitii pe

mit

ndu-ne pe viito

o si m

i m

e dezvolt

e.

Societ

te

dispune de pe

son

l c

lific

t de speci

lit

te pent

u p

oiect

e, inst

le de liftu

i noi, d

si pent

u

econdition

i , mode

nizi int

etine

e si dep

n

e pent

u to

te tipu

ile de inst

l

tii de

idic

t. Echipele de inte

ventie fiind dot

te cu echip

mente

decv

te pent

u inte

ventii

pide.

ong>SC TOP TOT

L COM SE

VICE S

L ong> p

este

z

se

vicii de OpetoSVTI p

ecum si de consult

nt

in domeniu p

in pe

son

l p

op

iu,

test

t si

uto

iz

t ISCIR.